Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w UE

Cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia i spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
  2. posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.
right-4944550_640-min

Zezwolenie to udzielane jest na czas nieoznaczony.

Kolejne kroki

Złożenie wniosku:

Cudzoziemiec składa wniosek osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.

W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt długoterminowego UE składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.

Status pobytowy po złożeniu wniosku:

Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku.

Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE stanie się ostateczna.

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Polski, wydawana jest karta pobytu. Dokument ten odbiera się osobiście. W przypadku gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku życia, kartę odbiera jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Potrzebujesz zezwolenia na pobyt rezydenta UE?

Jesteś w Polsce od długiego czasu i spełniasz wszystkie wymogi? Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz zezwolenia na pobyt rezydenta UE?

Jesteś w Polsce od długiego czasu i spełniasz wszystkie wymogi? Skontaktuj się z nami!